Skip links

Pozyskiwanie dofinansowania

Jeśli jesteś osobą fizyczną to tutaj znajdziesz informacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę.

Pozyskiwanie dofinansowania na fotowoltaikę

Regulacje prawne, które weszły w życie 1 stycznia 2019r, stanowią, że ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją w tym także obejmują montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Odliczyć można nawet do 32% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej czy też pompy ciepła.


Aby przyspieszyć proces poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów powołało specjalny program wsparcia finansowego dotyczący termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (m.in. fotowoltaika i pompy ciepła).

Dzięki temu począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne zawarte w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Bardzo ważnym elementem pod względem ekologii jest rezygnacja z nieodnawialnych źródeł energii. Przy użyciu fotowoltaiki nie wnosimy zanieczyszczeń Co2 do środowiska. Własne źródła energii pozwolą zasilić wszystkie urządzenia w domu, a także systemy np. pompa ciepła i elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Kto może skorzystać z ulgi?

Wszyscy podatnicy podatku PIT którzy opłacają podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”

Ważne jest aby wydatki były udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku, czyli np. SOLTE.

Wysokość uzyskanej ulgi

Wszystko zależy od dochodu i wartości montowanej instalacji, jeśli więc koszt zakupu instalacji mieści się w kwocie równej lub niższej 53 000zł to będzie to od 18% do 32%.

Maksymalna korzyść, czyli pomniejszenie należnego podatku:

  • dla najzamożniejszych wyniesie 53 000zł * 32% = 16 960 zł (gdy cały wydatek zmieści się w dochodzie objętym 32 % stawką podatku dochodowego).
  • Osoby o przeciętnych dochodach (która mieści się w pierwszym progu podatkowym ze stawką 18%) zyskają 53 000zł * 18% = 9540 zł.

Limit ulgi

W ramach korzyści – ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji danego przedsięwzięcia. Jednak kwota ta nie może przewyższać 53.000 zł. Jest to suma wydatków odnoszących się do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych obiektach, których dany podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit ten dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi podatkowej

Odliczenie będzie przysługiwać jedynie na istniejące budynki. Czas realizacji przedsięwzięcia objętego ulgą nie może przekroczyć 3 lat.  Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów oraz usług o ile podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.  Gdyby okazało się że, kwota jaką chcemy odliczyć nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejne 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek. Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ze względu na brak technicznych możliwości montażu
instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu,wiacie garażowej, budynku gospodarczym, jednak służy budynkowi mieszkalnemu.

Zgodnie z tą ustawą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przy tym podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zobowiązany będzie do doliczenia odpowiednio kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jakie dostępne materiały i usługi objęte są ulgą termomodernizacyjną?

Rozporządzenie wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadza, na podstawie art. 26h ust. 10 o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych podlegających uldze podatkowej.

Wymienione w rozporządzeniu materiały budowlane i urządzenia i usługi które podlegają uldze, to m.in.:

  • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
  • montaż instalacji fotowoltaicznej

Przykład dofinansowania

Zakup instalacji fotowoltaicznej w styczniu 2019r.

Łączny koszt inwestycji 29 000zł. Dzięki uldze podatkowej można odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji co zmniejszy podatek o 5220zł (18% z 29 000zł).

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: Rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.